BOUWMANAGEMENT

V&G plan dossier

Veiligheid en Gezondheid

Als meerdere werkgevers actief zijn op een bouwlocatie, moet er in veel gevallen een Veiligheids- & Gezondheidsplan (V&G-plan) zijn.In een V&G-plan beschrijft een opdrachtgever hoe hoofd- en onderaannemer(s) samenwerken en welke veiligheidsmaatregelen zij treffen om de veiligheid van de werknemers te waarborgen.

Er moet een V&G-plan beschikbaar zijn als:

  • de bouw waarschijnlijk langer duurt dan 30 werkdagen en op enig moment meer dan 20 werknemers tegelijk aan het werk zijn;
  • de bouw waarschijnlijk langer duurt dan 500 dagen;
  • wanneer de bouw bijzondere gevaren voor werknemers met zich meebrengt.

Een V&G-plan verbetert de coördinatie tussen uitvoerenden op de bouwplaats en moet tijdens het bouwproces de aandacht voor veiligheid en arbeidsomstandigheden garanderen.

Regelgeving V&G-plan:

  • De opdrachtgever moet een V&G-plan opstellen voor de voorbereidingsfase.
  • In de uitvoeringsfase wordt het V&G-plan door één van de uitvoerende partijen, bijvoorbeeld de hoofdaannemer, uitgevoerd.
  • Deze uitvoerende partij benoemt een coördinator die toezicht houdt op de naleving van het V&G-plan op de bouwplaats.
  • Voor onderaannemers zijn geen specifieke bepalingen opgenomen in de arbowetgeving. Op dit onderwerp zijn de algemene bepalingen over het bouwproces van toepassing.
  • Een hoofdaannemer mag een korte veiligheidstoets afnemen voordat de onderaannemer aan de slag kan gaan op de arbeidsplaats.
  • Iedere werkgever op de bouwplaats blijft zelf verantwoordelijk voor naleving van zijn wettelijke verplichtingen m.b.t. veiligheid en gezondheid van zijn eigen werknemers.

Het V&G-plan voor onze projecten is een dynamisch document waarvan de opstelling, detaillering en actualisering een in de tijd voorschrijdend proces is. De werkzaamheden kunnen pas aanvangen nadat een analyse op veiligheid- en gezondheidsrisico’s voor die werkzaamheden en de hiermee samenhangende overige werkzaamheden naar tijd en plaats heeft plaatsgevonden. De resultaten van de analyse inclusief de te treffen maatregelen en voorzieningen moeten voor aanvang van de werkzaamheden in het V&G plan worden vastgelegd en geëffectueerd.

bellen
route